ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


  


ดร.ดิษย์ชัย  แก่นท้าว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายพัฒนา  มานันที
    ครูชำนาญการพิเศษ  

   


 


 


 


 


 


นายปิยะพัชร์  มณีธนโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
   

 

นางปริยากร  ไชยอดทน
         ครูชำนาญการ      


นางสาวิตรี  บำรุงรส
ครู คศ.1