ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ลูกจ้าง


 นายสรุสิทธิ์  ทนงศิลป์
นักการฯ

 
นายราชินทร์  งอยแพง
นักการฯ  

 

 
นายพูนศักดิ์  งอยแพง
นักการฯ  

  
   นางรุ่งนภา  งอยภูธร 
แม่บ้าน