Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 04 July 2018 10:45

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


บทคัดย่อ
 
หัวข้อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ผู้วิจัย นางสาวทัศณีย์ ตองตาสี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

สังกัด
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ปีที่ทำการวิจัย 2560
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4/2, 4/3 และ 4/4 รวมนักเรียน 148 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random Sampling) 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน จำนวน 10 เล่ม โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนประกอบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ( r ) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.82 ค่าความยาก ( p) ระหว่าง 0.21 - 0.52 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พึงพอใจอยู่ในระดับมาก พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81 
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบค่า t (Dependent Sample)
  
          ผลการศึกษาพบว่า
 
                1. ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน จำนวน 10 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 คู่อันดับและผลคูณ
คาร์ทีเซียน, เล่มที่ 2 ความสัมพันธ์, เล่มที่ 3 โดเมนและเรนท์ของความสัมพันธ์, เล่มที่ 4 ฟังก์ชัน, เล่มที่ 5 ฟังก์ชันเชิงเส้น, เล่มที่ 6 ฟังก์ชันกำลังสอง (1), เล่มที่ 7 ฟังก์ชันกำลังสอง (2), เล่มที่ 8 การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการ, เล่มที่ 9 การนำกราฟไปใช้ในการแก้อสมการ, เล่มที่ 10 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
               2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 75.95/77.42 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ตามที่กำหนดไว้
               3. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.62 แสดงว่านักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.62 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.04  
               4. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
               5. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับพอใจมาก ( x- =4.47,S.D.=0.53)  
Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 11:12