ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

คณะผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศึกษาดูงาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 July 2017 14:14

    เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จากสพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 40 ท่าน ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐิกจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งทางคณะที่มาศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชมสถานที่จริง ซึ่งได้แก่ การปลูกหม่อนกินผล  การต่อยอดมะเขือเทศ การอนุรักษ์พันธ์ุข้าวท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนตามหลักของปรัชญาเศรษฐิกจพอเพียง ด้านการศึกษา ของ สพม 23 
Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 15:06