ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 18 December 2017 10:54

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ได้ชี้แจงการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เข้าใจทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแนวนโยบายการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน  ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ การพัฒนาทางด้านวิชาการ ของโรงเรียนรวมไปถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน รัฐบาลยังจัดให้เหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะได้ชี้แจงข้อปฏิบัติ ระเบียบ แนวนโยบายของโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการเข้าถึงผู้ปกครองของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้Last Updated on Monday, 18 December 2017 11:01