Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 26 January 2021 10:59

          ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติจบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-๑๙) และได้กำหนดให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้


        


Last Updated on Wednesday, 27 January 2021 15:17