Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 12-17 ก.ค.64 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 10 July 2021 15:13

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติม) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand) และเปิดทําการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะประกาศแจ้งอีกครั้ง
Last Updated on Sunday, 15 August 2021 14:07