Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 07 October 2021 15:15

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา แจ้งประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS ออนไลน์ ได้ที่

              ตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Last Updated on Monday, 11 October 2021 20:03