Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online ) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 03 January 2022 19:10

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน ศบค. จังหวัด และกศจ. จึงมีมติให้โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสกลนคร ทีี่มีนักเรียนในสังกัดเกิน 500 คน จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  ดังนั้นโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 4-7 มกราคม 2565  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะประกาศแจ้งอีกครั้ง

Last Updated on Monday, 03 January 2022 21:42