Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน ของทุกปี) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 27 June 2022 14:31

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด เข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง