Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 16 September 2022 11:24

ด้วยงานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2565 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2565