Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กิจกรรม CHRISTMAS 2022 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 December 2022 13:47

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม CHRISTMAS 2022  โดยมีการแข่งขันทักษะทางภาษา และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนตรงตามศักยภาพ ความสามารถ และความสนใจ