ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

Written by Administrator   

ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

 

หน้าที่พิเศษ

 

 

 

 ฝ่ายบริหาร


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย 

นางสาวอินทิมา โยคิกานนท์ 

นายวัชระ  บุรีมาต

นายลาภยศ  งอยภูธร

นางวัฒนา  ไตรธิเลน

นายพัฒนา  มานันที 


ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท
ปริญญาโท 

 


ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ 

รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 


บริหารสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

  

 

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางสิทธิภาท์ เทพคำมี

นางวิภาวี   ขำคีรี

นางนวพร  ผลภาษี

นางกรวรรณ   ศิริสานต์

นางสาวสมจิตร  จันทาสี

 

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

 

 

 

ครู /ชำนาญการ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานระบบดูแลนักเรียน

งานห้องสมุด

งานพัสดุ/เด็กพิเศษ

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

นางสาวบรรลุ ชาไชย

นางอัญชลี นิลทะราช

นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี

นางประกายทิพย์ อุปพงษ์

นายศุภชัย  ตุตเวช

นางสาวสุภารัตน์  งอยภูธร

 

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

 

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/คศ.1

ครู/ชำนาญการ

ครู/คศ.1

ครู/คศ.1

ครู/คศ.1

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานบุคคล

งานวัดผล

งานพัสดุ

งานแผนงานปฏิบัติการ/ควบคุมภายใน

งานพัสดุ

งานทุน/กยศ

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางสาวอาทิตยา  ไตรธิเลน

นางปุณิกา สัมมากฤษณ์

นางสาวสุชญา พรหมดา

นางรัชนีกร  ครสาย

นายสุพรรณ์  ธาตุระหัน

นางสาวณฤดี  พันธ์ไชย

นางสาวจุฑาทิพย์  พ่อเสือ

นางนันท์นภัส  ใยพันธ์

นางสาวชนิษฐา  มัครมย์

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

 

 

 

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู /ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการ

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1
ครู คศ.1 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/เครื่องราช/ย้าย

หัวหน้าฝ่ายงานสารบรรณ

งานประกันคุณภาพ

งานกิจการนักเรียน

งานสิ่งแวดล้อม

งานพัสดุ

งานแนะแนว

งานทะเบียน

งานวิชาการ

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.ดิษย์ชัย  แก่นท้าว

นายพัฒนา  มานันที

นายไพฑูรย์ ขำคีรี

นางปริยากร ไชยอดทน

นางสาวิตรี  บำรุงรส
นาย 

 

 

 

 

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

 

 

 

ครู คศ.3

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการ 

ครู/ชำนาญการ

ครู คศ.1

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานหลักสูตร

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานไฟฟ้า/สถานที่/ดนตรี

งานงานขวัญและกำลังใจครู

งาวัดผลวิชาการ

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา

 

นายนพดล  ครสาย

นายลาภยศ  ผงงอย

นางปินยารักษ์  ละมุงทวาย

นายธีรนันท์  มินยะกากี

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาตรี 

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วย

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานกิจการนักเรียน

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานสารบรรณวิชาการ
งานกิจการนักเรียน 

 

 

 

กลุ่มสาระฯศิลปะ

 

นายรัตนพล  คำเพชร

นายสมเกียรติ  สมรฤทขำคีรี

นายอนุพงษ์  ยุระชัย
นายบัณฑิต  มุงคุณ 

 

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

 

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการ

ครูอัตรจ้าง

ครูอาสา

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานอาคารสถานที่

งานดุริยางค์/ไฟฟ้า/โสตทัศนูปกรณ์

งานปฏิคม,Tobe Number One
งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี


นายโชคอนันต์  งอยผาลา
นางอรุณวรรณ  งอยผาลา

นางทัศนีย์  สุจริต

นายขเจนศักด์  ไตรธิเลน

นางสุพราว  หาญมนตรี

นายพนมไพร  ใยวังหน้า

นายงบดุลย์  งอยจันทร์ศรี

นายถาวร  เหลือผล

 

 

 


ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

 

 

 

 

ครู คศ.1

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู คศ.2

ครูอัตราจ้าง

 

 


หัวหน้ากลุ่มสาระ/
งานอนามัย 

งานเวร/วันลา

งานสัมพันธ์กับชุมชน

งานสารสนเทศ

งานกิจการนักเรียน

งานพัสดุ

งานสารสนเทศ

 

 

 

 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ


นางกัลยา  ทองเถาว์

นางวัฒนา  ไตรธิเลน

นางชญาดา  ทัศคร

นางสาวนัฏฤทัย เสนาไชย

นางวรรณคนา  บุญเนาว์

นายรังสิมันตุ์  บรรไพร

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานกรรมการสถานศึกษา

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

งานพยาบาลโรงเรียน

งานจัดการเรียนการสอน

งานสหกรณ์

ช่วยราชการ ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา

 

 

 

 บุคลากรทางการศึกษา


นายจิรวัฒน์  ใยพันธ์

นางสาวกัญญารินทร์  แก้วเคน
น.ส.อารยา  พรหมโคตร
นายสุรศักดิ์  ทะนงศิลป์

นายราชินทร์  งอยแพง

นายพูลศักดิ์  งอยแพง

นางรุ่งนภา  งอยภูธร

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

ม.3

ม.3

ม.3

ม.3

 

 

นักวิชาการการเงินปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นักการฯ

นักการฯ

นักการฯ

แม่บ้าน

 

 

เจ้าหน้าที่การเงินและยัญชี 

งานนสารบรรณโรงเรียน/ปฏิคม
ห้องสมุด 

งานอาคาร 1

งานอาคาร 2

งานอาคาร 3

งานทั่วไป