ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

There are no translations available.

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 


 นางสิทธิภาท์  เทพคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

 
นางวิภาวี  ขำคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางนวพร  ใจจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
นางสาวสมจิตร  จันทาสี
ครูชำนาญการ


นางกรวรรณ  ศิริสานต์
ครูชำนาญการพิเศษ