ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

There are no translations available.

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   

          นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
          ครูชำนาญการพิเศษ
           หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
            (งานคหกรรม)    

 

 

 

 

 

 

 

                  นางทัศนีย์ สุจริต
         ครูชำนาญการพิเศษ
               (เกษตร) 

 
       นายขเจนศักดิ์  ไตรธิเลน
         ครูชำนาญการพิเศษ
       อุตสาหกรรมศิลป์)        

   
     นางสุพราว  หาญมนตรี
       ครูชำนาญการพิเศษ 
            (คอมพิวเตอร์)      

                  นายพนมไพร  ใยวังหน้า   
          ครูชำนาญการ                        (อุตสาหกรรมศิลป์)   

         นายงบดุลย์  งอยจันทร์ศรี

           ครูชำนาญการ
        (อุตสาหกรรมศิลป์)
  

 

 


    นายโชคอนันต์  งอยผาลา
             ครู ค ศ.1 
           (คอมพิวเตอร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


     นายถววร  เหลือผล
         ครูอัตราจ้าง
       (คอมพิวเตอร์)