ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

วิจัยในชั้นเรียน 1 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:14 น.
There are no translations available.

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community  รายวิชาวิทยาศาสตร์  

                            เพิ่มเติมบูรณาการกิจกรรมสาธารณประโยชน์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                            ปีที่  2  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

ผู้รายงาน              นางสาวสุชญา  พรหมดา

ปีการศึกษา          2554


บทคัดย่อ


                การวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมบูรณาการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน เต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรม                             การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community

                กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนที่เลือกเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียน                            เต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  จำนวน  18  คน  ได้มาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มี  4  ชนิด  คือ   1หนังสืออ่านเพิ่มเติม                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  EM  ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ว20204   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  แผน  26  ชั่วโมง                     3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ว20204                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  16  ข้อ

                   ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  คือ  คะแนนเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สูตรการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  ดัชนีประสิทธิผล

                ผลการศึกษาพบว่า

                      1. นวัตกรรม  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.67/82.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้ 

                      2. นวัตกรรม  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิผลเท่ากับ  ร้อยละ 74.93

      3.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   อยู่ในระดับมากที่สุด  (  =  4.55  และ S.D. =  0.47)

                สรุปได้ว่า  นวัตกรรม  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School  to  Community   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน เต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 11:34 น.