Banner
กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่2/2566 PDF Print E-mail
Written by ksuprao   
Tuesday, 02 January 2024 10:05

งานวัดผล-ประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 3-5 มกราคม 2567  

Last Updated on Tuesday, 02 January 2024 10:09
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner