Banner
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 08 February 2024 15:16

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.7 หรือเอกสารเทียบเท่าแสดงการจบการศึกษา(ป.6,ม.3)หลักฐานการสมัคร ม.1 และ ม.4

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

3. สำเนาบัตรประชาชน(นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง )จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

   หมายเหตุ  กรณีบิดา-มารดา เสียชีวิตหรือหย่าร้างให้แนบเอกสารเสียชีวิต/หย่าร้างและแนบสำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ


Last Updated on Wednesday, 14 February 2024 14:48
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner