ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

There are no translations available.

ฝ่ายบริหาร
  

  นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
  ผู้อำนวยการ 

 น.ส.อินทิมา โยคิกานนท์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


 


 


 


 


 


 


 

 

นายวัชระ  บุรีมาต
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการนางวัฒนา ไตรธิเลน 

ครูชำนาญการพิเศษ 
รก.ฝ่ายบุคลากร 

 

 

นายลาภยศ  ผงงอย
ครูชำนาญการพิเศษ
รก.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 


นายพัฒนา  มานันที

ครูชำนาญการพิเศษ
     รก.ฝ่ายกิจการนักเรียน