ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

There are no translations available.

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


  


ดร.ดิษย์ชัย  แก่นท้าว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายพัฒนา  มานันที
    ครูชำนาญการพิเศษ  

   


 


 


 


 


 


นายปิยะพัชร์  มณีธนโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
   

 

นางปริยากร  ไชยอดทน
         ครูชำนาญการ      


นางสาวิตรี  บำรุงรส
ครู คศ.1