ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

PDF

กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 


นายรัตนพล  คำเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
(ศิลปะ)

 

 

   

 

   


 


นายไพฑูรย์  ขำคีรี
ครูชำนาญการ
(ดนตรี)


นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
ครูชำนาญการ
(ดนตรี) 

  

นายอนุพงษ์  ยุรชัย
พนักงานราชการ
(นาฎศิลป์)