ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   

     

      นายขเจนศักดิ์  ไตรธิเลน

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

        ครูชำนาญการพิเศษ
         (อุตสาหกรรมศิลป์)        

 

 

 

 

 

 

 

                  นางทัศนีย์ สุจริต
         ครูชำนาญการพิเศษ
               (เกษตร) 

         นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
     ครูชำนาญการพิเศษ
        (งานคหกรรม)   

   
     นางสุพราว  หาญมนตรี
       ครูชำนาญการพิเศษ 
         (คอมพิวเตอร์)      

                  นายพนมไพร  ใยวังหน้า   
          ครูชำนาญการพิเศษ                    (อุตสาหกรรมศิลป์)   

         นายงบดุลย์  งอยจันทร์ศรี

           ครูชำนาญการ
        (อุตสาหกรรมศิลป์)
  

 

    

    นายโชคอนันต์  งอยผาลา
             ครู ค ศ.1 
           (คอมพิวเตอร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


     นายถววร  เหลือผล
         ครูอัตราจ้าง
       (คอมพิวเตอร์)